Статистика

Приказ најзначајнијих социо-демографских обележја становништва (величина, старосна структура, природни прираштај, домаћинство и породица, склапање и разводи брака, (не)запосленост, просечна зарада, пензионерска популација, образовна структура, мањинске етничке групе).

Извор података: попис становништва из 2011. године, редовна  годишња статистика, статистичка евиденција релевантних јавних служби.

Општина Прибој према попису из 2011. године има укупно 27133 становника и то 13410 мушкараца и 13723 жене. Од укупног броја становника, највећи број је Срба и то 20582 (10232м и 10350ж), на другом месту су Бошњаци и то 3811 (1880м и 1931ж), Муслимани 1944 (923м и 1021ж), Црногорци 119 (69м и 50ж), Југословени 36 (20м и 16ж), Роми 32 (15м и 17ж), Хрвати 21 (5м и 16ж), Мађари 11 (3м и 8ж),  Македонци 9 (4м и 5ж), Руси 5 (1м и 4ж), Власи 5 (4м и 1ж), Горанци 3 (2м и 1ж), Словенци 3 (1м и 2ж), Албанци 3 (2м и 1ж), Украјинци 2 (2ж), Бугари 1 (1м), Румуни 1 (1м) и остали 26 (14м и 12ж). Нису се изјаснили 256 (111м и 145ж), регионална припадност 10 (4м и 6ж), непознато 253 (118м и 135ж).  

Старосна структура становништва општине Прибој према подацима задњег пописа изгледа овако: од 0-4г=904 (453м и451ж); 5до9г=1306 (644м и 662ж);  10до14г=1339 (682м и 657ж); 15до19г=1652 (908м и 744ж);  20до24г=1839 (961м и 878ж);  25до29=1635 (880м и 755ж); 30до34г=1481(735м и 746ж); 35до39=1499 (759м и 740ж); 40до44г=1704 (818м и 886ж); 45до49=2152 (1077м и 1075ж); 50до54г=2324 (1164м и 1160ж); 55до59=2565 (1275м и 1290ж); 60до64=2055 (964м и 1091ж); 65до69=1585 (742м и 843ж); 70до74=1426 (662м и 764ж); 75до79=1043 (440м и 603ж); 80до84=451 (179м и 272ж); 85 и више=173 (67м и 106ж). Укупан број пунолетних лица је 22601 и то 11082м и 11519ж. Просечна старост је 42,9 година и то мушкараца 41,9 а жена 43,9.

Општину Прибој чини 14 месних заједница, од тога 12 сеоских (Бања, Кратово, Рача, Саставци, Бучје, Крајчиновићи, Забрњица, Сјеверин, Стрмац, Прибојска Голеша, Мажићи и Калафати) и 2 градске месне заједнице (Стари град и Нови Прибој). Укупан број градског становништва је 14920 (7289м и 7631ж). Остало становништво чини 12213 и то 6121м и 6092ж. 

У поређењу са пописом из 2002. године, број становника општине Прибој мањи је за 3244.

 

ПОКАЗАТЕЉИ ДРУШТВЕНО -  ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ ОПШТИНЕ

Општина Прибој простире се на површини од 553 km2 што чини 9% укупне територије Златиборског округа коме општина административно и припада. У погледу територијалног положаја, општина Прибој има своје специфичности које се односе на чињеницу да 2/3 територије гравитирају према Босни и Херцеговини. Главна саобраћајница која повезује ова подручја, прекида се неколико пута због граничних прелаза и полицијских контрола са обе стране. Са поменутог подручја, а током рата на територији БиХ, дошло је до масовног исељавања бошњачког и муслиманског становништва. Села су раштркана, путна мрежа је недовољно развијена, а у зимском периоду многи путеви су непроходни.

Према евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пријепоље, укупан број незапослених лица на дан 31.12.2015. године је 5269, од тога 2562 су мушкарци, а 2707 су жене. Укупан број незапослених је већи у односу на претходни извештајни период.

Број незапослених према квалификационој структури је:  I  степен укупно 1083, 490м/593ж, II степен је 130, 24м /106ж, са III степеном стручне спреме је 1995, 1212м/783ж, са IV 1528, 604м/ 924ж, са V 10, 9м/1ж, са VI-1 123, 56м/67ж, VI-2- 114, 51м/63ж ,  са VII-1-284, 116м/168ж  и VII-2  1 /1ж и VIII 1/1ж. 

Број незапослених лица која примају новчану надокнаду је 165, 77м/88ж.

Лица који су се током 2015. године први пут пријавили као незапослени је 421. Током 2015.године, запослење је нашло 590 од тога 295 су жене. Највише се запослило са III и IV степеном стручне спреме и то 393 лица, затим са  I степеном стручне спреме и то 90 лица,  а са VII -1 70 лица.

Укупан број особа са инвалидитетом пријављених код Националне службе за запошљавање на дан 31.12.2015.године је 75 од тога 30 жена. Највећи број ових лица је са III степеном стручне спреме 27, затим са I степеном 19, са II 9, са IV је 13, са V је 1, са VI-1 је 2 и са VII-1 су 4 лица.

Укупан број лица која први пут траже запослење (без радног искуства) је 2672 од тога 1512 ж. Број лица која су раније била у радном односу, а сада су на евиденцији незапослених  је 2597 од тога 1195 жене. Показатељи говоре да је у односу на претходни извештајни период, повећан број  незапослених лица на евиденцији НСЗ.

Према евиденцији Матичне службе Општинске управе Прибој, у прошлој години укупно је уписано у МК рођених 217 лице, а  умрлих је 279. Мртворођене деце није било. Број склопљених бракова је 134. Већ дужи низ година у општини Прибој,  број умрлих већи је од броја рођених.

Према подацима Републичког Фонда ПИО  запослених, Филијала Ужице, у Прибоју је било укупно 7094 пензионера и то: инвалидских 2464, старосних 2872, породичних 1758. По основу пољопривредног осигурања, укупан број стечених пензија је 426, а по основу самосталних делатности је 207 пензионер, војних пензионера је 12

Број пензионера у односу на претходну годину је  незнатно мањи.

Укупан број запослених у општини Прибој у 2015.години је 5190 (радни однос, уговор о делу, привремени и повремени послови, предузетници).

Просечна месечна зарада у општини Прибој, према подацима добијеним од Републичког Завода за статистику за децембар 2015. године износила је 44.668,00 динара у бруто, односно 36.218,00 динара у нето износу, а за целу годину зарада у бруто износу износила је 42.698,00 динара, а нето 34.202,00 динара.

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.