Запослени

Директор руководи Центром и представља га пред свим другим субјектима и правним лицима. Одговоран је за организацију рада и пословање Центра. Директор Центра за социјални рад Прибој је Здравко Никачевић, дипл.соц.радник.

Стручни колегијум чине сви стручни радници Центра, а у Центру за социјални рад Прибој их има 6 и један стручни радник на управно-правним пословима и то:
- Миланка Јевтовић-Вукојичић, дипломирани социјални радник,
- Светлана Вејић, социјални радник,
- Едиса Арнаутовић, социјални радник,
- Мирослав Никитовић, дипломирани социјални радник,
- Радоје Којадиновић, психолог,
- Гордана Комарица, дипломирани специјални педагог,
- Оливера Недовић, дипломирани правник,
- Драгиша Пјевчевић, дипломирани правник.

Поред Стручног колегијума као стално тело у центру постоји Стална комисија органа старатељства, ради извршења послова пописа и процене вредности имовине малолетних и пунолетних штићеника.

Као повремена тела формирају се стручни тимови у чијем раду учествују супервизор: Миланка Јевтовић-Вукојичић, дипл.соц.радник и водитељи случаја: Светлана Вејић, соц.радник, Едиса Арнаутовић, соц.радник, Мирослав Никитовић, дипл.соц.радник, Радоје Којадиновић, психолог и Гордана Комарица, спец.педагог као и Оливера Недовић,дипл.правник, стручни радник на управно-правним пословима. По потреби у стручне тимове могу бити ангажовани и стручњаци посебних специјалности из других организација и установа.

Стручни тим се обавезно формира у следећим случајевима:
- када је потребно извршење послова који су законом или подзаконским прописима одређени да се обављају тимски ( процена опште подобности будућих усвојитеља, хранитеља и старатеља );
- када је потребно донети одлуку о заснивању усвојења;
- када се разматра старатељски извештај привременог старатеља и старатеља;
- када се одлучује о давању претходне сагласности старатељу за обављање послова који прелазе оквире редовних послова у заступању штићеника или редовног управљања његовом имовином;
- када је потребно одлучити о давању претходне сагласности за распологање имовином штићеника , односно располагање имовином детета под родитељским старањем. 

Рачуноводство Центра прати и води комплетно финансијско пословање , израђује Завршни рачун Центра, припрема и реализује готовинска и безготовинска плаћања и друге послове предвиђене позитивним законским прописима. Шеф рачуноводства Центра је Олгица Газдић, економиста, а благајник је Горан Маричић који уједно обавља и послове возача. 

У служби техничких послова су Маја Шљивић (дактилограф) и Гордана Јањушевић (радник на уношењу података у рачунар).

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.