Вести

Јавни позив за пријаву за доделу опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије

Влада Републике Србије Министарство трговине, туризма и телекомуникација

На основу члана 5. став 2. Уредбе о утврђивању мера подршке и ближих услова у погледу критеријума за одређивање угрожених потрошача при набавци опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије („ Сл. гласник РС” бр. 108/14),

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА ДОДЕЛУ ОПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ СИГНАЛА ДИГИТАЛНЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У оквиру процеса преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма Министарство трговине, туризима и телекомуникација упућује јавни позив угрожним потрошачима за пријаву за доделу опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије, односно Set Top Box уређаја (у даљем тексту: СТБ уређај).

СТБ уређај омогућује пријем дигиталног телевизијског сигнала на телевизорима на којима се програм прати путем собне или кровне антене.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаву за доделу СТБ уређаја може да поднесе:

- корисник права на новчану социјалну помоћ који то право остварује у складу саЗаконом о социјалној заштити или

- корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварује ускладу са Законом о социјалној заштити или

 - корисник права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица који то правоостварује у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању или

 - корисник права на пензију који живи сам и који остварује месечни износ пензијекоји није већи од најнижег износа пензије утврђеног у осигурању запослених, а што на дан објављивања овог позива износи 13.288,01 динар.

III ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве у обавези је да поднесе: 

- Образац Пријаве за доделу СТБ уређаја

- личну карту на увид

Корисник права на новчану социјалну помоћ подноси и: 

- решење о остваривању права на новчану социјалну помоћ Центра за социјални рад.

Корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица који је то право остварио у систему социјалне заштите подноси и: 

- решење о остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица, односно права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица издатог од Центра за социјални рад, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију или градског Секретаријата за социјалну заштиту.

Корисник права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица Републичког фонда за пензијско и инвалидског осигурање подноси и: 

- решење о остваривању права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Корисник права на пензију подноси и:

- чек од пензије која је исплаћена у месецу који претходи текућем месецу и

- доказ о броју чланова домаћинства, што може бити:

o изјава два сведока оверена пред надлежним органом или

o потврда издата од стране председника скупштине, односно савета станара или

o потврда издата од стране месне заједнице, односно месне самоуправе.

Образац Пријаве за доделу СТБ уређаја доступан је у центрима за социјлани рад и филијалама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и на интернет адреси Mинистарства: www.mtt.gov.rs/informacije/javni-pozivi.

IV НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријава за доделу СТБ уређаја подноси се према месту пребивалишта у:

- Центру за социјални рад за:

o кориснике права на новчану социјалну помоћ који то право остварује у складу са Законом о социјалној заштити и

o кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварује у складу са Законом о социјалној заштити.

- Филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидског осигурања:  

o кориснике права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица који то право остварује у складу Законом о пензијском и инвалидском осигурању и

o кориснике права на пензију који живе сами и који остварују месечни износ пензије који није већи од најнижег износа пензије утврђеног у осигурању запослених.

V РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

Препоручујемо да се пријава за доделу СТБ уређаја поднесе до 31.01.2015. године, како би корисници били у могућности да пређу на пријем дигиталног сигнала пре почетка гашења аналогног сигнала.

Крајњи рок за подношење пријаве за доделу СТБ уређаја је 30.06.2015.године.

VI ДОСТАВЉАЊЕ СТБ УРЕЂАЈА

СТБ уређаји ће бити достављени на адресу наведену у Пријави за доделу СТБ уређаја.

Почетак испоруке СТБ уређаја планиран је након завршетка поступка јавне набавке СТБ уређаја.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације о додели СТБ уреађаја заинтересовани могу добити на интернет адреси Министарства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs/informacije/javni-pozivi.

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.