Јавне набавке

Набавка теренског возила

Набавка добара - теренско возило, редни број ЈН 1/2014.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

На основу члана 39. став 5. члана 52. став 1.  члана 60. став 1. тачка 2) и члана 62.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) и Одлуке Директора Центра за социјални рад Прибој о покретању поступка јавне набавке број 403-40 од 20.11.2014 године наручилац упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке  мале вредности број 403-40 набавка добра - Набавка теренског возила за потребе  Центра за социјални рад Прибој

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив и адреса наручиоца: Центар за социјални рад Прибој, 31330 Прибој, улицa "12. јануара" број 114 

Интернет адреса: www.csrpb.rs

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка мале вредности -  набавка добра – Набавка теренског возила за потребе Центра за социјални рад Прибој. 

у складу са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12).

 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 403-40 je набавка добра – Набавка теренског возила за потребе  Центра за социјални рад Прибој.

Опис предмета јавне набавке – Набавка теренског возила за потребе  Центра за социјални рад Прибој

- ознака из општег речника набавки- 34113300 – ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове који су дефинисани у конкурсној документацији а односе се на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова  из члана 75. и 76. доказује се писаном изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

 

6. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Преузимање конкурсне документације заинтересована лица могу обавити од дана објављивања „Позива за подношење понуда“  на порталу Управе за јавне набавке или лично у просторијама Центра за социјални рад Прибој, 31330 Прибој, улицa "12. јануара" бр. 114, сваким радним даном од 8,00 до 15,00 часовa.

 

7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 8 дана од дана објављивања „Позива за подношење понуда“  на порталу Управе за јавне набавке , односно најкасније до 28.11.2014. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту на адресу наручиоца –  Центар за социјални рад Прибој, 31330 Прибој, улицa "12. јануара" бр. 114 са назнаком „Понуда за јавну набавку број 403-40– набавка добра - Набавка теренског возила за потребе  Центра за социјални рад Прибој.

– НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се подносе у складу са захтевима Наручиоца наведеним у Упутству понуђачима како да сачине понуду, које је саставни део конкурсне документације.

Понуде се подносе лично или путем поште, на адресу наручиоца –  Центар за социјални рад Прибој,, 31330 Прибој, улицa "12. јануара" бр. 114, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је поднео самосталну понуду, не може истовремено да учествује у истој јавној набавци у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може учествовати у више заједничких понуда. 

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће бити  узете у разматрање, исте ће бити враћене понуђачима неотпечаћене.

 

8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Јавно отварање понуда ће се обавиће се по истеку рока за достављање понуда у просторијама Центра за социјални рад Прибој,, 31330 Прибој, улицa "12. јануара" бр. 114, дана 28.11.2014. године у 12,10 часова. У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе потписано, оверено и заведено овлашћење или пуномоћје за учествовање у поступку отварања понуда“. 

 

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 3 дана од дана отварања понуда, а доставиће је понуђачима у року од 2 дана од дана доношења, сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12).

 

10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Особа за контакт је Зоран  Полић е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., телефон 033/2451 142, сваког радног дана у времену од 08,00 до 15,00 часова.

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.